Om alles in goede banen te leiden, zijn voor Ace Of Spades een aantal regels opgesteld die nageleefd dienen te worden.
Door het kopen van een kaartje stem je in met onderstaande regels:

 • De minimumleeftijd is 18 jaar, bij entree wordt gecontroleerd op ID-bewijzen. Bij constatering van fraude wordt de persoon verwijderd van de plaats van het evenement.
 • Gekochte kaartjes kunnen niet worden teruggenomen.
 • De koper blijft verantwoordelijk voor de tickets. In huiselijke/vrienden kring kunnen deze voor eigen gebruik worden verspreid. Het is niet toegestaan tickets te kopen met als doeleinde deze door te verkopen of om in te zetten bij acties.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden (zoals valse kaartjes) wordt de toegang ontzegd en wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Er wordt geen toegang  verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd is aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.
 • Bij binnenkomst wordt gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de locatie worden ontzegd.
 • Het is verboden mee te nemen:
  • Professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld en/ of geluidsfragmenten zonder voorafgaande toestemming van de organisatie/ locatie.
  • (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname. Bij constatering wordt u overgedragen aan politie.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en / of aanwijzingen van de organisatie of personeel van de festivallocatie.
 • Bij bedreigingen, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten volgt verwijdering en wordt aangifte gedaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.
 • De organisatie en de locatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Op Ace Of Spades kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de festivallocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie.
 • Het is verboden in het gebouw te roken, met uitzondering van de daartoe aangewezen locaties en/ of ruimtes.
 • Het in bezit hebben, voor handen hebben en handel in soft- harddrugs is verboden. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden. U kunt vrijwillig afstand doen van uw soft- en of hard drugs in de daarvoor bestemde afgiftebak bij de entree.
 • Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen in het gebouw en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie van Ace Of Spades.
 • Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.
 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.
 • Overtreding van de huisregels kan leiden tot permanente verwijdering.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie.